Estació sísmica FBR, Observatori Fabra

Senyals sísmiques AVUI, Component Est-Oest

Comp EW, curt període

Comp EW, llarg període