Estació sísmica FBR, Observatori Fabra-RACAB

Senyals sísmiques AHIR, Component Vertical

Comp Z, curt període

Comp Z, llarg període