Estació sísmica FBR, Observatori Fabra

Senyals sísmiques AHIR, Component Vertical

Comp Z, curt període

Comp Z, llarg període