Estació sísmica FBR, Observatori Fabra-RACAB

Senyals sísmiques AHIR, Component Nord-Sud

Comp NS, curt període

Comp NS, llarg període