Estació sísmica FBR, Observatori Fabra-RACAB

Senyals sísmiques AHIR, Component Est-Oest

Comp EW, curt període

Comp EW, llarg període